wtorek, 23 kwiecień 2024

  • Zbieramy środki na wspieranie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
    w ramach zbiórki 2021/943/OR
  • Proszę przekaż nam 1 procent podatku
    KRS 0000015000
  • Zbieramy plastikowe nakrętki.
< >

OWI

ŚDS

PORADNIA

Rehabilitacja 25+

Ochrona zdrowia

Metody pracy

Metody pracy

Rodzaj udzielanego wsparcia Obszary pracy Wykorzystywane instrumenty

Opis  ze względu na cel

Terapia  psychologiczna- (świadczenia
z zakresu diagnozy
i terapii)

Diagnostyczna Skale WISC, Międzynarodowa Skala Wykonaniowa Leitera, MFDR, DSR, Testa Bender-Kopitz, Próba Odwzorowania H. Spionek, Profil Psychoedukacyjny Schopler, test rysunku, test bajek,C. Coulacoglou, karta obserwacji Skale do badania inteligencji dzieci, Skale do oceny niewerbalnej inteligencji dzieci, Skale do oceny poziomu rozwoju w zakresie poszczególnych funkcji u dzieci małych, metody służące do badania dojrzałości percepcyjnej i koordynacji wzrokowo ruchowej, metoda projekcyjna służąca do zebrania informacji o badanym i jego relacjach z rodziną, badający dynamikę osobowości, wykorzystywany w diagnostyce dzieci z autyzmem, skale służą do ewaluacji założeń terapii,

Terapia indywidualna

Niedyrektywna terapia zabawą V. AXline

Rozwijanie procesów poznawczych , rozwijanie sfery emocjonalnej, radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych, stymulacja polisensoryczna,

Oparta na pracy z jednym pacjentem. Stymulująca procesy poznawcze, ucząca współdziałania w proponowanych aktywnościach, rozwijająca wyobraźnię, kompetencje społeczne, dostarczająca dziecku różnorakich bodźców, dzięki czemu uczy się funkcjonowania w otaczającym świecie.

Terapia grupowa

Metoda ruchu rozwijającego V. Sherborne, metoda Knillów, pedagogika zabawy

Ma na celu stymulować rozwój poznawczy, społeczny dziecka, rozumienie i zdolność komunikowania się.

Terapia rodzin

Rozmowa terapeutyczna, instruktaż

Ma na celu wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu ich samooceny oraz nauczenie spostrzegania u dziecka mocnych  stron

Terapia  ruchowa

(diagnostyka i terapia kinezyterapia i fizykoterapia)

Ocena rozwoju ruchowego

Ocena jakościowa neurofizjologiczna rozwoju – karta badanie fizjoterapeutyczne, GMFCS, MACS, GMFM

Ocenia mocne i słabe strony motoryki dziecka. Pozwala dobrać metody pracy w oparciu o główny problem pacjenta oraz ewaluować założenia  terapii

Zajęcia indywidualne  lub grupowe

(max 4 osoby)

-Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej -(NDT-Bobath), PNF

-Kinezyterapia (ćwiczenia lecznicze zgodnie z systematyką),

-Fizykoterapia

(światłolecznictwo. ciepłolecznictwo, elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, hydroterapia)

- Masaż (Shantala , klasyczny, limfatyczny , izometryczny, medyczny),

met. Denisona, met. W. Sherborn itd.

Usprawnianie według metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania i równowagi często nie rozwijają się . Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń

Główne założenia ćwiczeń mają na celu:

-wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz
 wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz  wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

-terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane

-każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Założenia  PNF-jest specjalistyczną metodą charakteryzującą się własną filozofią oraz zasadami pracy z pacjentem. Koncepcja metody oparta jest na fizjologii rozwoju ruchowego człowieka (cefalo-kaudalny), od części proksymalnych do dystalnych z uwzględnieniem wszystkich faz kontroli motorycznej, osiągania nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich. W głównej mierze terapia skupia się nad funkcją której chory potrzebuje. Proces odtwarzania utraconej funkcji wspomagany jest wcześniejszymi doświadczeniami (schematy rozwoju ruchowego dziecka) oraz wielozmysłowym bodźcowaniem polegającym na przestrzennym i czasowym sumowaniu się pobudzeń różnego typu oddziałujących ze środowiska zewnętrznego(bodzce wzrokowe, dotykowe, słuchowe, proprioceptywne itp.). W oparciu o budowę anatomiczną PNF wykorzystuje naturalne ruchy o przebiegu trójpłaszczyznowym które prowadzone są wzdłuż diagonalnych co umożliwia aktywizacje możliwie największej ilości grup mięśniowych należących do danego łańcucha mięśniowego.

Pozostałe zabiegi wykorzystywane są celem ; normalizacji napięcia, poprawy ukrwienia,  trofiki, zapobiegania ograniczeniom i przykurczom mięśniowym dla  pracy nad funkcją ruchową.

Terapia zaburzeń SI

Zajęcia indywidualne lub grupowe

( max 4 os.)

SI –integracja sensoryczna

( Próby Kliniczne, Kwestionariusz rozwoju sensorycznego, )

Podstawą rozwoju integracji sensorycznej jest prawidłowe odbieranie wrażeń zmysłowych. Rozwój umiejętności odbierania wrażeń dotykowych, proprioceptywnych, równoważnych oraz wzrokowych, słuchowych, węchowych i smakowych, jest pierwszym etapem dojrzewania sensorycznego. Bez tej umiejętności kolejne etapy nie przebiegają prawidłowo i nie dochodzi do opanowania przez dziecko planowania sensorycznego, czyli umiejętności pełnego panowania nad ciałem i jego ruchami. Kolejnym etapem rozwoju integracji sensorycznej jest rozwój precyzyjnych ruchów, zwanych motoryką małą oraz nauka lepszego i bardziej precyzyjnego różnicowania wrażeń i odczuć zmysłowych. Na tym poziomie jedna strona ciała zaczyna być dominująca. U większości dzieci jest to strona prawa. Dominacja strony lewej nie jest niczym niepokojącym ani nieprawidłowym. Wymienione wyżej umiejętności potrzebne są dziecku, które rozpoczyna edukację szkolną. Integracja zmysłów jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania w szkole: skupienia na lekcjach, czytania, odwzorowywania z tablicy, pisania, samodzielnej pracy, uwagi i myślenia.

Zasady pracy wg modelu poziomów SI wg Violet F.Maas (na podstawie J.Ayres):

Poziom I:
Rozwój percepcji wrażeń: dotykowych, proprioceptywnych, przedsionkowych, wzrokowych i słuchowych
Poziom II:
Planowanie ruchu , duża motoryka
Integracja dwóch stron ciała

Poziom III:
Bardziej precyzyjna/różnicująca percepcja wrażeń dotykowych, wzrokowych, Planowanie-mała motoryka,
Rozwój lateralizacji kinestetycznych i percepcji przestrzeni

Poziom IV:
Czytanie, pisanie, liczenie, myślenie koncepcyjne
Schemat ciała

Terapia logopedyczna

(świadczenia diagnostyczne
i  terapeutyczne)

Diagnoza

Metody diagnostyczne – Test ortofoniczny-B. Rocławski, 100- wyrazów test artykulacyjny

E. Krajna , Kwestionariusz badania mowy G. Bielewicza B. Zioło

Diagnostyka logopedyczna w zakresie kompetencji językowych i zdolności artykulacyjnych. Ocenia możliwości dziecka w zakresie komunikacji i jej gotowości werbalnej i pozawerbalnej 

Zajęcia indywidualne 

Metoda Castillo –Moralesa , Knillów, Met. Dyna-Linua M. S , Metoda słuchowa, wzrokowa, czuciowo-dotykowa, mechaniczna, przekształceń artykulacyjnych, leksykalne, komunikacji alternatywnych , logorytmika

Rozwijanie funkcji oddechowych fonacyjnych, artykulacyjnych, polegających na:

- osłuchaniu dziecka z prawidłową wymową, demonstrowaniu przed lustrem układu języka i warg podczas wymawiania głosek, objaśnieniu jak ułożyć artykulator, aby uzyskać brzmienie głoski, użyciu urządzen wspomagających dla uzyskania czystego brzmienia głoski,

- historyjki obrazkowe rozwijające funkcje poznawcze i komunikacyjne

Konsultacje/badanie lekarskie

Diagnoza

Badanie pediatryczne
i neurologiczne

Pozwala na znalezienie przyczyn  zaburzeń objawowych  oraz sposobu leczenia , wspomaganie farmakoterapeutyczne  prowadzonej terapii.

Terapia pedagogiczna

(świadczenia diagnostyczne i  terapeutyczne)

Diagnoza

- inwentarz wskaźników rozwoju wg Kielina,

- karta obserwacji,

Pozwala określić mocne i słabe strony dziecka w zakresie badanych sfer rozwoju psychoruchowego,  dobrać metody pracy.

Zajęcia indywidualne

i grupowe
(max 4 osoby)

     

- metoda Dobrego Startu

- Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego pacjentów poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

metoda  polisensoryczna – (zabawy paluszkowe, baraszkowanie – Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Program Aktywności „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” oprac. przez M. i Ch. Knillów, Program „Dotyk i komunikacja” oprac. przez Ch. Knilla, Program SensoPaka). Metody oparte o kontakt z ciałem polegają na dostarczaniu doznań związanych z odczuwaniem dotyku i ruchu. Ułatwiają rozwój poznawczy oraz zapewniają zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dziecka i pozwalają na zdobycie informacji na temat swojego ciała oraz wyodrębnienia go z otoczenia. 
- Elementy symultaniczno- sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej. Rozpoczęcie nauki czytania, zwiększenie zasobu słownictwa, budowanie systemu językowego dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.
- Elementy globalnej nauki czytania wg  met. G. Domana. Nauka czytania dla dzieci z poważnymi deficytami w zakresie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz pamięci.
metoda Olechowicz Odzwierciedlanie zachowań dzieci i zabaw z wykorzystaniem materiał niestrukturalnych
metoda edukacyjna E. Gruszczyk-Kolczynskiej Rozwija procesy poznawcze, koordynacje wzokowo-ruchową oraz porozumiewanie się

Losowe zdjęcie

20.jpg

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Przemyślu

ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 78
37-700 Przemyśl

Tel / Fax: +48 16 670-76-96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS: 0000015000
Konto: 41 1090 2750 0000 0001 4418 7987

Nasz Youtube